ขั้นตอนการพิจารณาเรื่องของคณะกรรมการฯ

  • การพิจารณาเรื่องข้อกฎหมาย
  • การพิจารณาเรื่องทางวิชาการ
  • การพิจารณาเรื่่องอื่น ๆ