กิจกรรม

  • ไปตรวจราชการที่ศูนย์ฯสงขลา ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 62

(No title)

ตสน.เพิ่มช่องทางให้บริการปรึกษาแนะนำผ่าน e-mail : audit@diw.mail.go.th


– เรื่อง การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

– พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
– หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
  สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561

– หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
  หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561