»

(No title)

ตสน.เพิ่มช่องทางให้บริการปรึกษาแนะนำผ่าน e-mail : audit@diw.mail.go.th


– การบัญชีและควบคุมเงินทดรองราชการ

– หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
– หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
  สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

– เรื่อง การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
– หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
  สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561

– หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
  หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561