การควบคุมภายใน

:: หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในฯ :: คลิ๊กอ่าน!!!
:: Flowchart ระบบการรายงานจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน :: คลิ๊กอ่าน!!!
:: ถาม-ตอบ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในฯ :: คลิ๊กอ่าน!!!