เรื่อง การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

::

 • หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่องแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • :: คลิ๊กอ่าน!!!
  ::

 • โครงการบริหารคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
 • :: คลิ๊กอ่าน!!!
  ::

 • แนวทางการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของ
  ส่วนราชการด้วยตนเอง
 • :: คลิ๊กอ่าน!!!
  ::

 • แบบคำอธิบายและตัวอย่าง
 • :: คลิ๊กอ่าน!!!