การจัดการความรู้

 

การจัดการความรู้
::1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน KM ตสน.
::2. กิจกรรม KM ของ ตสน.
      ::ภาพประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 /2563
::3. แผน-ผลจัดการความรู้
      ::แผนจัดการความรู้ ประจำปี 2562
      ::ผลจัดการความรู้ ประจำปี 2562
      ::แผนจัดการความรู้ ประจำปี 2563
::4. องค์ความรู้
      ::พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
      ::หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
        (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
      ::หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
        พ.ศ. 2561
      ::หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
         พ.ศ. 2561
      ::ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน้ำเงินส่งคลัง
        พ.ศ. 2562
      ::หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
        พ.ศ. 2562
::5. การอบรม/สัมมนา บุคลากร ตสน.
      ::อบรมหลักสูตร CGIA
      ::สัมมนากลุ่มตรวจสอบภายใน สังกัด อก.
::6. คู่มือ
      ::การสอบทานและการประเมินผลการควบคุมภายใน
      ::คู่มือปฏิบัติงานภาคสนาม