Sidebar1

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ของติมอร์-เลสเต

  • การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
  • เอกสารเผยแพร่

  • โครงการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ กฎ ระเบียนด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตรายและสารเคมีที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 1
  •      - คู่มือเอกสารการศึกษา

  • โครงการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ กฎ ระเบียนด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตรายและสารเคมีที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2


  • Sidebar2