การสร้างความโปร่งใส สรข.1

คำสั่งสำนักโรงงานอุตสาหรกรรมรายสาขา 1 ที่ 1/2557 เรื่อง มอบหมายการรับผิดชอบการจัดการเรื่องร้องเรียน

การพิจารณาอนุญาต ประกอบ / ขยายกิจการโรงงาน

:: ความรู้เกี่ยวกับ รง. ลำดับประเภทที่.. ส่วนที่ 4

:: ความรู้เกี่ยวกับ รง. ลำดับประเภทที่.. ส่วนที่ 4 :: 

::โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เมล็ดพืช หรือหัวพืช คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่..
::โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้าตาลซึ่งทำจากอ้อยบีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่..

:: ความรู้เกี่ยวกับ รง. ลำดับประเภทที่.. ส่วนที่ 3

:: ความรู้เกี่ยวกับ รง. ลำดับประเภทที่.. ส่วนที่ 3 :: 

::โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่..
::โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่..
::โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ามัน จากพืชหรือ สัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่..
::โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่..
::โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์ คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่..

:: ความรู้เกี่ยวกับ รง. ลำดับประเภทที่.. ส่วนที่ 2

:: ความรู้เกี่ยวกับ รง. ลำดับประเภทที่.. ส่วนที่ 2 :: 

::ผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่..
:แผนภาพกระบวนการผลิตนม คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่..
::แผนผังกระบวนการผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่..

:: ความรู้เกี่ยวกับ รง. ลำดับประเภทที่.. ส่วนที่ 1

:: ความรู้เกี่ยวกับ รง. ลำดับประเภทที่.. ส่วนที่ 1 :: 

::ประเภทหรือชนิดโรงงานลำดับที่ 16 ( โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา ) คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่..
::ประเภทหรือชนิดโรงงานลำดับที่ 17 ( โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากกากซัลไฟด์ในการทำเยื่อกระดาษ ) คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่..
::ประเภทหรือชนิดโรงงานลำดับที่ 18 ( โรงงานทำหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อื่นๆ ) คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่..
::ประเภทหรือชนิดโรงงานลำดับที่ 19 ( โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลค์ หรือเบียร์ ) คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่..
::ประเภทหรือชนิดโรงงานลำดับที่ 20 ( โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้าดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้าอัดลม หรือน้ำแร่ ) คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่..