«

»

การออกแบบโครงสร้างทางนวัตกรรมใหม่ในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมปิโตรเลียมแบบครบวงจร (Smart innova AC 4.0 approach prototype project)

ต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงระบบนิเวศน์พัฒนาการรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (คพท)@