PDF พิมพ์ อีเมล
วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2010 เวลา 12:22 น.

คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน


5plastic_and_foam

คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานผลิตพลาสติก และโฟม

ภาคนี้ได้กล่าวถึงกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก และโฟมและอันตรายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยที่ติดตั้งในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก และโฟม ซึ่งเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงแก้ไขและจัดระบบการป้องกันอัคคีภัยให้เหมาะสมต่อไป


<< Download >>

 

9furniture

คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานทำเครื่องเรือน


ภาคนี้ได้กล่าวถึงกระบวนการผลิตของโรงงานทำเครื่องเรือน และอันตรายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยที่ติดตั้งในกระบวนการผลิตของโรงงานทำเครื่องเรือน ซึ่งเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงแก้ไข และจัดระบบการป้องกันอัคคีภัยให้เหมาะสมต่อไป

 

<< Download >>


8lumber

คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานแปรรูปไม้

ภาคนี้ได้กล่าวถึงกระบวนการผลิตของโรงงานแปรรูปไม้และอันตรายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยที่ติดตั้งในกระบวนการผลิตของโรงงานแปรรูปไม้ ซึ่งเป็นแนวทางในการนำไป ปรับปรุงแก้ไขและจัดระบบการป้องกันอัคคีภัยให้เหมาะสมต่อไป

 

<< Download >>


7fiber

คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานผลิตเส้นใย ทอผ้า ย้อมผ้า และตัดเย็บเสื้อผ้า

ภาคนี้ได้กล่าวถึงกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตเส้นใย ทอผ้า ย้อมผ้า และตัดเย็บเสื้อผ้า และอันตรายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยที่ติดตั้งในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตเส้นใย ทอผ้า ย้อมผ้า และตัดเย็บเสื้อผ้า ซึ่งเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงแก้ไข และจัดระบบการป้องกันอัคคีภัยให้เหมาะสมต่อไป


<< Download >>

 

6flour_from_plants

คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานผลิตแป้งจากพืช

ภาคนี้ได้กล่าวถึงกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตผลิตแป้งจากพืชและอันตรายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยที่ติดตั้งในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตแป้งจากพืช ซึ่งเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงแก้ไขและจัดระบบการป้องกันอัคคีภัยให้เหมาะสมต่อไป


<< Download >>

 

4color_and_tinner

คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานผลิตสี และทินเนอร์

ภาคนี้ได้กล่าวถึงกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตสี และทินเนอร์และอันตรายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยที่ติดตั้งในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตสี และทินเนอร์ ซึ่งเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงแก้ไขและจัดระบบการป้องกันอัคคีภัยให้เหมาะสมต่อไป


<< Download >>

 

3Resin_synthesis

คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานผลิตยางเรซิ่งสังเคราห์ และเส้นใยสังเคราะห์

ภาคนี้ได้กล่าวถึงกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตยางเรซินสังเคราะห์ และเส้นใยสังเคราะห์ และอันตรายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยที่ติดตั้งในกระบวนการผลิตของ โรงงานผลิตยางเรซินสังเคราะห์ และเส้นใยสังเคราะห์ ซึ่งเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงแก้ไข และจัดระบบการป้องกันอัคคีภัยให้เหมาะสม


<< Download >>

 

1production_paper

คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานผลิตกระดาษ และภาชนะบรรจุจากกระดาษ

เพลิงไหม้เป็น ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) ที่เกิดอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ในขณะเดียวกับที่เกิดปฏิกิริยานั้นจะมีความร้อนและแสงสว่างเกิดขึ้นด้วย ซึ่งหมายความว่าเพลิงไหม้จะเป็นกระบวนการทาง เคมีที่มีการสลายตัวอย่างรวดเร็วของเชื้อเพลิง และมีผลผลิตออกมาเป็นความร้อนและแสงสว่าง


<< Download >>


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2010 เวลา 07:02 น.
 

แบบสำรวจ

ท่านอยากให้มีการจัดอบรมเรื่องใด
 

สถิติ

สมาชิก : 191
Content : 117
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 474261