กากของเสียอุตสาหกรรม คือ อะไร ?

กากของเสียอุตสาหกรรม คือ อะไร ?

13 กันยายน 2561 Off By กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กากของเสียอุตสาหกรรม คือ อะไร ?


กากของเสียอุตสาหกรรม  หมายถึง  ของเสียหรือสิ่งที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การบำบัดมลพิษ การซ่อมบำรุงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ไปจนถึงการรื้อถอนหรือก่อนสร้างอาคารภายในบริเวณโรงงาน รวมทั้งกากตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น

ทั้งนี้ รวมถึงของเสียอันตรายที่เกิดจากอาคารสำนักงานและที่พักคนงานที่อยู่ภายในบริเวณโรงงาน