การรับรองผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูล

การรับรองผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูล

28 กันยายน 2561 Off By กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

การรับรองผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (AUTO e-License)