:: สรุปการรับฟังความคิดเห็นโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)

:: สรุปการรับฟังความคิดเห็นโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) และร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมิให้ ใช้บังคับการตั้งโรงงานจำพวกที่ 3 (โรงไฟฟ้าพลังลม พลังน้ำท้ายเขื่อน พลังน้ำแบบสูบกลับ และพลังงานน้ำอื่นที่มีขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์)

:: ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์

ทาง ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม ได้ทำการปรับปรุงเว้บไซต์สำนักของฏรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ความความคล่องตัว และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ด้วยตนเอง

» Newer posts