บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

กฏหมายบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

Name Size Hits
Name Size Hits
[ประกาศ กรอ.] เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ หรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 2556 136.4 KiB 1897
[ประกาศ กรอ.] เรื่อง การแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 2556 122.5 KiB 1409
[ประกาศ กรอ.] เรื่อง คุณสมบัติ การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ลงวันที่ 23 ก.ย. 2554 1.9 MiB 950
[ประกาศ อก.] เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ…. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 146.1 KiB 827
[ประกาศ อก.] เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ…. ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545 119.0 KiB 642
[ประกาศ อก.] เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545 เป็นภาษาอังกฤษ 106.5 KiB 427