ข่าวสารประจำกอง

News

กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดการฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว”

Posted at 24 พฤษภาคม 2016 | By : | Categories : ข่าวสารประจำกอง | 0 Comment
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดการฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว”
             วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางอรอนงค์ ทรงกิตติ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว” โดยมีนางสาวศิรกาญจน์ เหลืองสกุล ผู้อำนวยการส่วนมลพิษอากาศ เป็นผู้กล่าวรายงาน การฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ภาคใต้และหน่วยงานราชการ ให้ความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายควบคุมการระบายมลพิษน้ำและอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ ซึ่งบังคับใช้ในปี 2559 จำนวน 3 ฉบับ คือ
      1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558
      2. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2559
      3. กฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559
รวมทั้งวิธีการใช้งาน รว. 1-3 ซึ่งเป็นการรายงานมลพิษน้ำและอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพให้โรงงานปรับตัวเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)