ข่าวสารประจำกอง

News

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดให้โรงงานประเภทต่าง ๆ ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
อากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ (CEMS) พ.ศ. 2544

Posted at 18 ธันวาคม 2019 | By : | Categories : ข่าวสารประจำกอง | 0 Comment

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวพะเยาว์ คำมุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อแก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานประเภทต่าง ๆ ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544