ข่าวสารประจำกอง

News

การจัดประชุมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หอเผาทิ้ง และสร้างเครือข่ายติดตามการใช้หอเผาทิ้ง ภายใต้โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกในการกำกับดูแลโรงงาน ด้านสิ่งแวดล้อม

Posted at 22 พฤษภาคม 2017 | By : | Categories : ข่าวสารประจำกอง | 0 Comment

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน  ได้มอบหมายให้สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจัดประชุมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หอเผาทิ้ง และสร้างเครือข่ายติดตามการใช้หอเผาทิ้ง ภายใต้โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกในการกำกับดูแลโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี จังหวัดระยอง

S__35405894

S__35405895

S__35405896

S__5013823

S__35405891

S__35405892