ข่าวสารประจำกอง

News

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน ได้มอบหมายให้ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจัดประชุมระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับกรอบมาตรการเชิงกฎหมายและแลกเปลี่ยนความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีภายใต้โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกในการกำกับ ดูแลโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม

Posted at 20 มีนาคม 2017 | By : | Categories : ข่าวสารประจำกอง | 0 Comment

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน ได้มอบหมายให้ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบมาตรการเชิงกฎหมายและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการซ่อมบำรุงใหญ่ การลดการใช้หอเผาทิ้ง และการควบคุมไอสารอินทรีย์ระเหยจากถังเก็บน้ำมัน/ถังเก็บสารอินทรีย์ระเหยภายใต้โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกในการกำกับดูแลโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม: การจัดการมลพิษอากาศ (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมายและกลไกในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องสร้อยเพชร 1
โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง เพื่อรวบรวมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงใหญ่ การลดการใช้หอเผาทิ้ง และการจัดการถังเก็บสารอินทรีย์ระเหย ในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และโรงปิโตรเคมี
โดยมีนายกรภัฐวีญ์ ม่วงน้อย อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุม และมีนางสาวศิรกาญจน์ เหลืองสกุล ผู้อำนวยการส่วนมลพิษอากาศ สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน และในการประชุมระดมความคิดเห็นครั้งนี้มีผู้ประกอบการ เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลจำนวน 112 คน

 

 

S__33030151_0

 

  S__33030153

S__33030147

S__33030149

 

S__33030148

 

S__33030152

S__33030150