เกี่ยวกับกอง

About US

มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการผลิตในการป้องกันมลพิษโรงงาน

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการโรงงานในด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและเพิ่มศักยภาพ
การผลิต การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน การบำบัดและกำจัดมลพิษจากโรงงานรวมทั้งการจัดการน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

(3) พัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

(4) ศึกษาและกำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อรองรับมาตรการด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนโรงงานให้เข้าสู่มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล

(5) ศึกษาและกำหนดแนวทางการใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

(6) ส่งเสริมและประสานการจัดการด้านมลพิษโรงงาน ติดต่อและประสานความร่วมมือด้านน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงานกับหน่วยงานหรือองค์การด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการกีดกันทางด้านการค้าด้วยเหตุผลจากสิ่งแวดล้อม

(7) จัดทำข้อมูลเผยแพร่และให้คำปรึกษาแนะนำด้านสิ่งแวดล้อมและการผลิตเพื่อป้องกันมลพิษ

(8) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำมาตรการและหลักเกณฑ์กำหนดแนวทางการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

มีการจัดแบ่งกลุ่มงานภายใน เป็น 8 กลุ่ม 1 ฝ่าย ดังต่อไปนี้

 1. กลุ่มเทคโนโลยีน้ำอุตสาหกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
  1. กำหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรฐานน้ำอุตสาหกรรม จัดทำฐานข้อมูลและประมวลผลข้อมูลน้ำใช้ในกระบวนการผลิต

  2. ศึกษา พัฒนา ส่งเสริมเทคโนโลยีบำบัดน้ำอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการใช้น้ำ การปรับคุณภาพน้ำอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนเทคโนโลยีการนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และเทคโนโลยีการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต (Recycle)

  3. ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือหรือวิธีการอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

  4. ให้คำปรึกษาแนะนำ ถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ำ ติดตามสถานการณ์การขาดแคลนน้ำใช้ภาค อุตสาหกรรมและเสนอแนะมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ภาอุตสาหกรรม

  5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

 1. กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
  1. ขึ้นทะเบียนและอนุญาตให้โรงงานมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน และหน่วยงาน
  จัดฝึกอบรมและจัดสอบบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

  2. พัฒนาหลักสูตรและตำราระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ และการจัดการกากอุตสาหกรรม

  3. กำกับดูแลหน่วยงานฝึกอบรมและสอบมาตรฐานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

  4. พัฒนาระบบและวิธีการอนุญาตให้โรงงานมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ควบคุม กำกับ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย

  5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

 1. กลุ่มเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  1. พัฒนาและกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและกิจกรรมสนับสนุนกระบวนการผลิต พัฒนาปัจจัยหลักที่บ่งชี้ประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมรายสาขาเพื่อให้ทราบถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  2. จัดทำหลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ) สำหรับอุตสาหกรรมรายสาขา

  3. พัฒนาเครื่องมือหรือวิธีการที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิดประเภทอื่นๆ

  4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ให้โรงงานอุตสาหกรรม นำเครื่องมือหรือวิธีการที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิดไปประยุกต์ใช้

  5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

 1. กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ลดการใช้ทรัพยากร การจัดการวัตถุอันตราย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การยกระดับความสามารถของพนักงาน รวมถึงการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับสากล

  3. จัดทำคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการ ประชาชน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  4. ศึกษา พัฒนา และกำหนดแนวทางการนำหลักการทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Instruments : EI) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโรงงาน พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพร้อมรองรับการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์

  5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

 1. กลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  1. ให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว พัฒนาหลักเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว และสิทธิประโยชน์ของการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

  2. จัดทำคู่มือและฐานข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว บริหารจัดการและบูรณาการการดำเนินงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

  3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
  สีเขียว ตลอดจนพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว

  4. กำหนดคุณสมบัติ และขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว

  5. ให้คำปรึกษา แนะนา พัฒนา เผยแพร่ ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว

  6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

 1. กลุ่มมลพิษน้า มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  1. กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรฐานมลพิษน้ำอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสม ให้ความเห็นด้านมลพิษน้ำของโรงงานที่เข้าข่ายการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

  2. ร่วมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  3. ให้คำแนะนำและสนับสนุนทางวิชาการการจัดการมลพิษน้ำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย

  4. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย ดำเนินงานนโยบายเชิงรุกเพื่อสนับสนุนนโยบายด้านมลพิษน้ำ

  5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

 1. กลุ่มมลพิษอากาศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  1. กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรฐานมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสมให้ความเห็นด้านมลพิษอากาศของโรงงานที่เข้าข่ายการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

  2. ร่วมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  3. ให้คำแนะนำและสนับสนุนทางวิชาการด้านการจัดการมลพิษอากาศแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  4. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการมลพิษอากาศ รวมถึงมาตรการและเครื่องมือในการบริหารจัจัดการการระบายมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรมและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้ดำเนินการได้ตามกฎหมาย

  5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

 1. กลุ่มมลพิษดิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  1. กำหนดนโยบาย และแผนงานด้านการควบคุมและแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงานตามแนวทางการจัดการเชิงยุทธศาสตร์

  2. ร่วมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  3. ให้คำแนะนำและสนับสนุนทางวิชาการด้านการจัดการมลพิษดินและน้ำใต้ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  4. ศึกษา พัฒนา กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พัฒนาเทคโนโลยีการควบคุมป้องกันและฟื้นฟูการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินที่เหมาะสมต่อการนำมาใช้ในประเทศไทย รวมถึงดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน รูปแบบการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

  5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  1. ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป

  2. จัดทำแผนงาน งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์งานด้านบุคลากร

  3. รวบรวมวารสาร เอกสารวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่งานทางวิชาการ

  4. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย