ข่าวสารประจำกอง

News

โครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยใช้กลไก
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

Posted at 12 มิถุนายน 2019 | By : | Categories : ข่าวสารประจำกอง | 0 Comment

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบหมายให้นางสาวพะเยาว์ คำมุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา “โครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยใช้กลไกการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562”