Archive for พฤษภาคม, 2016

  • กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำฯ

    กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำฯ         สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน  กรมโรงงงานอุตสาหกรรม ได้จัดการฝึกอบรม "โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำในการควบคุมดูแลการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน) ปีงบประมาณ 2559" ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 (หลักสูตร 2 วัน) ให้แก่ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และควบคุมการระบายน้ำทิ้งออกจากโรงงานให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กำหนด มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมกว่า 200 ราย ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

    Posted at 27 พฤษภาคม 2016 | By : | Categories : ข่าวสารกรมโรงงานอุตสาหกรรม | 0 Comment
  • กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดการฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว”

    กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดการฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว”              วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางอรอนงค์ ทรงกิตติ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว” โดยมีนางสาวศิรกาญจน์ เหลืองสกุล ผู้อำนวยการส่วนมลพิษอากาศ เป็นผู้กล่าวรายงาน การฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ภาคใต้และหน่วยงานราชการ ให้ความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก  กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายควบคุมการระบายมลพิษน้ำและอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ ซึ่งบังคับใช้ในปี 2559 จำนวน 3 ฉบับ คือ       1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558       2. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2559       3. กฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 รวมทั้งวิธีการใช้งาน รว. 1-3 ซึ่งเป็นการรายงานมลพิษน้ำและอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพให้โรงงานปรับตัวเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

    Posted at 24 พฤษภาคม 2016 | By : | Categories : ข่าวสารประจำกอง | 0 Comment