ข่าวสารประจำกอง

 • นางอรอนงค์ ทรงกิตติ ผู้อำนวยสำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง(ร่าง) หลักเกณฑ์การนำน้ำกากส่าของโรงงงานไปใช้ประโยชน์นอกโรงงาน

  นางอรอนงค์ ทรงกิตติ ผู้อำนวยสำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง(ร่าง) หลักเกณฑ์การนำน้ำกากส่าของโรงงงานไปใช้ประโยชน์นอกโรงงาน            วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุสาหกรรม มอบหมายให้นางอรอนงค์ ทรงกิตติ ผู้อำนวยสำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน  เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง(ร่าง) หลักเกณฑ์การนำน้ำกากส่าของโรงงงานไปใช้ประโยชน์นอกโรงงาน โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริษัท และกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

  Posted at 2 ธันวาคม 2016 | By : | Categories : ข่าวสารประจำกอง | 0 Comment
 • ประชุมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน

  สนส.กรอ. ได้รับอนุมัติให้จัดถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม กรอ.509 ระหว่างเวลา 09.00-12.00น. เพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานสนันสนุนทาวงวิชาการภายใต้ กรอ. ที่ต้องดำเนินการเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับกฏกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ.2559 มีความเข้าใจและเชื่อมั่นในการกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยโทโฮกุ ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ดังกล่าว

  Posted at 25 ตุลาคม 2016 | By : | Categories : ข่าวสารประจำกอง | 0 Comment
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดการฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว”

  กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดการฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว”              วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางอรอนงค์ ทรงกิตติ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว” โดยมีนางสาวศิรกาญจน์ เหลืองสกุล ผู้อำนวยการส่วนมลพิษอากาศ เป็นผู้กล่าวรายงาน การฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ภาคใต้และหน่วยงานราชการ ให้ความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก  กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายควบคุมการระบายมลพิษน้ำและอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ ซึ่งบังคับใช้ในปี 2559 จำนวน 3 ฉบับ คือ       1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558       2. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2559       3. กฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 รวมทั้งวิธีการใช้งาน รว. 1-3 ซึ่งเป็นการรายงานมลพิษน้ำและอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพให้โรงงานปรับตัวเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

  Posted at 24 พฤษภาคม 2016 | By : | Categories : ข่าวสารประจำกอง | 0 Comment
Page 2 of 212