ข่าวประชาสัมพันธ์ กวอ.

1. รายชื่อและรหัสวัตถุอันตรายในการพิจารณาใบอนุญาตตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ 

2.ขอเชิญบุคลากรเฉพาะที่ปฏิบัติงานประจําสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายแล้วเข้าร่วมสัมมนา       เรื่อง มาตรฐานด้านวัตถุอันตราย

      ในวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องบอลลูม  โรงแรมเดอะเดวิส กรุงเทพ สุขุมวิท ซอย ๒๔

การรายงานข้อมูลเพื่อจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง
วัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก.7
ระบบการทำรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี (บฉ.4)

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/haz/?p=2044

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

 • เรื่อง วิธีการและเงื่อนไข ในการสั่งการของเจ้าหน้าที่ตามความมาตรา ๕๒ วรรคหน้า แห่ง พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๖๒
  ดาวน์โหลด
 • เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เกี่ยวกับการแจ้ง การขออนุญาต และการออกใบนำผ่านวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๕๗ ง
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๖๒
  ดาวน์โหลด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๖๒
  ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/haz/?p=2031

เอกสารประกอบการสัมมนา / การอบรม

เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

เอกสารประกอบการสัมมนา วันที่ 6 กันยายน 2562

 • การขออนุญาตนำเข้า/ส่งออก/ครอบครอง วัตถุอันตรายชนิดที่3
  ดาวน์โหลด
 • การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/haz/?p=1923

CBI (Confidential Business Information)

แจ้งเพื่อทราบ!!! การยื่นหารือ CBI ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2559

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/haz/?p=1892

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ชะลอการพิจารณานำเข้ามาในราชอาณาจักร

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ชะลอการพิจารณานำเข้ามาในราชอาณาจักร
ประกาศ

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/haz/?p=1883

ประกาศ เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ไวต์ออยส์

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ไวต์ออยส์ (White oil) หรือ รีไฟน์ปิโตรเลียมออยส์ (refined petroleum oil) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ตามแบ วอ./อก.๖ ผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/haz/?p=1806

ประกาศ ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตให้นำเศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติก

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตให้นำเศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตามเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/haz/?p=1804

แจ้งประกาศสำหรับผู้ประกอบการให้ทราบโดยทั่วกัน

>>ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการการจ่าย การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ<<

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/haz/?p=1690

การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

>> การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี[ข้อมติฯ ที่ 2397(ค.ศ.2017)] <<

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/haz/?p=1615