ประกาศ เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ไวต์ออยส์

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ไวต์ออยส์ (White oil) หรือ รีไฟน์ปิโตรเลียมออยส์ (refined petroleum oil) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ตามแบ วอ./อก.๖ ผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/haz/?p=1806

ประกาศ ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตให้นำเศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติก

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตให้นำเศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตามเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/haz/?p=1804

สัมมนาเพื่อเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อแผนแม่บทการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.

สัมมนา

เพื่อเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อแผนแม่บทการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายและการเสวนา

เรื่อง “การปรับตัวของประเทศไทยสู่ยุคใหม่ของการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย”

ภายใต้โครงการทำแผนแม่บทการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย

โดยมี นางสาวศิรกาญน์ ศรีเลขา ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กล่าวรายงาน

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเข้าร่วมการสัมมนา

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/haz/?p=1783

ประกาศผลการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น

ประกาศผลการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น
(Refrigerant Identifier or Refrigerant Analyzer)
ได้พิจารณาเอกสารข้อเสนอเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ บริษัท กุลธร จำกัด
เสนอราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,925,037 บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
>>ประกาศผล<<

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/haz/?p=1749

แจ้งประกาศสำหรับผู้ประกอบการให้ทราบโดยทั่วกัน

>>ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการการจ่าย การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ<<

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/haz/?p=1690

การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

>> การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี[ข้อมติฯ ที่ 2397(ค.ศ.2017)] <<

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/haz/?p=1615