ข่าวประชาสัมพันธ์ กวอ.

 

แจ้งผู้ประกอบการ เรื่อง โทรศัพท์ขัดข้อง”                                                                      ขณะนี้ เบอร์โทรศัพท์ 0 2202 4225 – 7 ,  0 2202 4233 ขัดข้องไม่สามารถใช้การได้ และอยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไข                                                        ดังนั้นผู้ประกอบการที่ต้องการติดต่อสอบถาม                                                             โทร. 0 8559 3115 0 ,0 6470 6973 8                                                                           หรือสามารถฝากข้อความได้ที่ E-mail :director_haz@diw.mail.go.th                                                                         ขออภัยมา ณ โอกาสนี้

 


                                      


   มาตรการสำหรับผู้ประกอบการที่ยื่นขอเลข 15 หลัก (วัตถุอันตรายชนิดที่ 1)
                                     เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส covid 19                                                                            เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส covid 19 ศูนย์ข้อมูลและการจัดการวัตถุอันตราย กองบริหารจัดการวัตถุอันตรายขอแจ้ง   ” ผู้ประกอบการที่ยื่นขอเลข 15 หลัก (วัตถุอันตรายชนิดที่ 1)  ว่า หากท่านตรวจสอบในระบบติดตามพบว่า เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แสดงว่าท่านสามารถยื่นแจ้งผ่านด่านตามแบบ วอ./อก.6 ได้โดยยังไม่ต้องมารับเอกสาร และหากยังต้องการเอกสารการออกเลข 15 หลัก ให้ผู้ประกอบการมารับที่กองบริหารจัดการวัตถุอันตรายภายหลังจากการระบาดสิ้นสุดลง”


 กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย                                                                          ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แจ้งผู้ประกอบการทราบ                                 1. ยกเลิก การทดสอบวัดความรู้ตามหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย         2. การยื่นเอกสาร ดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากรเฉพาะ                                                                            รายละเอียดเพิ่มเติม!!!


   การชำระค่าธรรมเนียมและการขอรับ 

“ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก ผลิต             ครอบครอง และการต่ออายุ”

     1. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินฯ ได้จากระบบติดตามเรื่อง                                     (http://eis.diw.go.th/hazdiw/searc_recv.asp)                     
2. หลังจากชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดในใบแจ้งชำระเงินฯ แล้ว ประมาณ 1 ชม. ท่านสามารถพิมพ์ ใบเสร็จ จาก ระบบชำระเงินกลาง โดยพิมพ์ ต้นฉบับ 1 ใบ และสำเนา 1 ใบ ได้ที่  https://epayment.cgd.go.th/e-payment/public/billing/search                                                        3. นำ สำเนาใบเสร็จรับเงิน มายื่นขอรับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนฯ 
และเก็บต้นฉบับไว้กับตนเอง

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก คู่มือการชำระค่าธรรมเนียม คะ 


เชิญชวนผู้ประกอบการวัตถุอันตราย                                                                                                           สมัครสมาชิกระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย  ณ จุดเดียว ทางอิเล็คทรอนิกส์                                      (Hazardous Substance Single Submission : HSSS )                                                                                                                                                                                  http://hazdiw.diw.go.th/singlesubmit/#/login                                                                                                                                                                              คู่มือการสมัครสมาชิกฯ


 รายชื่อและรหัสวัตถุอันตรายในการพิจารณาใบอนุญาตตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ 
การรายงานข้อมูลเพื่อจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง
วัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก.7
ระบบการทำรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี (บฉ.4)

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/haz/?p=2044

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

 • เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสากรรมรับผิดชอบ    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
  ดาวน์โหลด
 • เรื่อง วิธีการและเงื่อนไข ในการสั่งการของเจ้าหน้าที่ตามความมาตรา ๕๒ วรรคหน้า แห่ง พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๖๒
  ดาวน์โหลด
 • เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เกี่ยวกับการแจ้ง การขออนุญาต และการออกใบนำผ่านวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๕๗ ง
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๖๒
  ดาวน์โหลด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๖๒
  ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/haz/?p=2031

เอกสารประกอบการสัมมนา / การอบรม

เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

เอกสารประกอบการสัมมนา วันที่ 6 กันยายน 2562

 • การขออนุญาตนำเข้า/ส่งออก/ครอบครอง วัตถุอันตรายชนิดที่3
  ดาวน์โหลด
 • การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/haz/?p=1923

CBI (Confidential Business Information)

แจ้งเพื่อทราบ!!! การยื่นหารือ CBI ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2559

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/haz/?p=1892

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ชะลอการพิจารณานำเข้ามาในราชอาณาจักร

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ชะลอการพิจารณานำเข้ามาในราชอาณาจักร
ประกาศ

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/haz/?p=1883

ประกาศ เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ไวต์ออยส์

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ไวต์ออยส์ (White oil) หรือ รีไฟน์ปิโตรเลียมออยส์ (refined petroleum oil) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ตามแบ วอ./อก.๖ ผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/haz/?p=1806

ประกาศ ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตให้นำเศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติก

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตให้นำเศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตามเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/haz/?p=1804

แจ้งประกาศสำหรับผู้ประกอบการให้ทราบโดยทั่วกัน

>>ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการการจ่าย การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ<<

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/haz/?p=1690

การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

>> การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี[ข้อมติฯ ที่ 2397(ค.ศ.2017)] <<

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/haz/?p=1615