«

ข่าวประชาสัมพันธ์ กวอ.

1. รายชื่อและรหัสวัตถุอันตรายในการพิจารณาใบอนุญาตตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ 

2.ขอเชิญบุคลากรเฉพาะที่ปฏิบัติงานประจําสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายแล้วเข้าร่วมสัมมนา       เรื่อง มาตรฐานด้านวัตถุอันตราย

      ในวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องบอลลูม  โรงแรมเดอะเดวิส กรุงเทพ สุขุมวิท ซอย ๒๔

การรายงานข้อมูลเพื่อจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง
วัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก.7
ระบบการทำรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี (บฉ.4)

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/haz/?p=2044