ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันโอโซนสากล
1.ประกาศ การจ้างจัดกิจกรรมวันโอโซนสากลประจำปี 2561
2.ใบเสนอราคา เงื่อนไขและข้อกำหนดการเสนอราคา
3.หนังสือยินยอมการปฏิบัติตามข้อกำหนด
กิจกรรมโอโซนสัญจร
1.ประกาศ เรื่อง การจ้างจัดกิจกรรมโอโซนสัญจร ประจำปี 2561
2.ใบเสนอราคา เงื่อนไขและข้อกำหนดการเสนอราคา
3.หนังสือยินยอมการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ประกาศ ยกเลิกการจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HCF-32 เป็นสารทำความเย็น >>รายละเอียด<<
ข่าวประชาสัมพันธ์ddd ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การนำระบบการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในการกำกับดูแลวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนวันที่กำหนด หากมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่ระบุแล้ว

>>>>>>ลงทะเบียน<<<<<<<

สำนักงาน ปปง. ประกาศแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ทาง ศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการห้ามค้าอาวุธเคมี สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรอ.จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านดาวน์โหลดรายชื่อบุคคที่ถูกหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลทึ่ถูกกำหนด หัวข้อ 5.5.2 เพื่อให้หน่วยงานภายใน เจ้าหน้าที่และประชาชนรับทราบต่อไป

>>หนังสือจาก สำนักงาน ปปง.<<

ข่าวประชาสัมพันธ์ddd ด้วย สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตรายที่สนใจเข้าร่วมทดสอบระบบ HSSS ของสำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถทำหนังสือแจ้งความประสงค์มาที่ สำนักคงบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัด (จำนวน 10 ราย) (ขออภัยคะ ขณะนี้เต็มจำนวนแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560)

สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรอ. จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ เรื่อง “แนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใหม่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย” วันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีนางสมศรี สุวรรณจรัส ผู้อำนวยการสำนักควบคุมวัตถุอันตราย เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมผู้ประกอบการ เรื่อง “แนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใหม่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย” พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมวัตถุอันตรายเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ ซึ่งประกาศโดยกระทรวงอุตสาหกรรมใหม่ จำนวน ๓ ฉบับข่าวประชาสัมพันธ์ddd สวอ.กรอ. เปิดการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่…) พ.ศ. ….

>>แบบแสดงความคิดเห็น<<

สามารถส่งแบบแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่งวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 (วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เปิดรับแสดงความคิดเห็นถึงเวลา 16.30 น.)

ส่งมาที่ E-mail : expert@diw.mail.go.th หรือทางโทรสารหมายเลข 02 20242 30

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สำนักควบคุมวัตถุอันตรายddd

เรียน ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ทุกท่าน เนื่องด้วยสถานที่จัดสัมมนาฯ มีจัดสอบ O-net ของนักเรียน จึงทำให้ไม่สะดวก จึงขอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ รีบเดินทางมาลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ตามที่ สวอ. ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง “แนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใหม่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย” จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่

เนื่องด้วย สวอ.กรอ. ไม่มีเอกสารแจกในที่ประชุม เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขอให้ผู้ประกอบการดาวน์โหลดเอกสารเอง เพื่อประกอบในการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย

1.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
2.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 สำหรับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาพ.ศ.2559
3.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2559

เอกสารประกอบอบรม

1.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535ddd

2.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 สำหรับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบที่ใช้ในการวิเคระาห์ วิจัยและพัฒนา พ.ศ.2559 ddd

3.แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกประกาศควบคุมวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติม จำนวน 19 รายการ ddd

4.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ.2559 ddd

5.ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น เพื่อออกประกาศควบคุมวัตถุอันตรายเพิ่มเติม ddd

6.แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกประกาศควบคุมวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติม จำนวน 19 รายการ ddd

โดยสำนักควบคุมวัตถุอันตรายจะจัดอมรบสัมมนาฯ ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เขตราชเทวี ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ซึ่งมีจำนวนผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ในการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 760 ท่าน
ขอให้ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมในการอบรม โปรดดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมตามที่หน่วยงานเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ และขอประชาสัมพันธ์สถานที่จอดรถยนต์รองรับได้จำนวน 50 คันเท่านั้น เพื่อความสะดวกขอให้ท่านเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง รถไฟฟ้า BTS แอร์พอร์ตลิ้งค์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วยคะ

แผนที่การเดินทาง

>>รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ<<
>>แผนที่โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
1.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับใหม่”
>>>เรื่อง บัญชีวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
>> รายละเอียด <<

>>>สรุปสาระสำคัญ เรื่อง บัญชีวัตถุอันตราย พ.ศ.2559>> รายละเอียด <<

2.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2559 สำหรับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา พ.ศ.2559″>> รายละเอียด <<

3.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ.2559″>> รายละเอียด <<
ddd

สำนักควบคุมวัตถุอันตราย ได้กำหนดจัดประชุม Bilateral Meeting on Chemical Management ระหว่างเจ้าหน้าที่ กรอ.ประเทศไทยกับเจ้าหน้าที่จากประเทศมาเลเซีย จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 และการประชุม Bilateral Meeting on Chemical Management ระหว่างเจ้าหน้าที่ กรอ.ประเทศไทยกับเจ้าหน้าที่จากประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 505 กรอ. เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีการปฏิบัติในการกำกับดูแลสารเคมี
ddd

1.คำถาม – คำตอบ เกี่ยวกับทำเนียบข้อมูลสารเคมีที่มีอยู่แล้วของประเทศไทยฉบับเบื้องต้น
พ.ศ.2559 และการแจ้งข้อมูลตามบัญชี 5.6″
>> รายละเอียด <<

2.ข้อกำหนดสำหรับการหารือส่วนผสมที่เป็นความลับทางการค้า (CBI)”
>> รายละเอียด <<

**************************

ประกาศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง ทำเนียบสารเคมีที่มีอยู่แล้วของประเทศไทยฉบับเบื้องต้น พ.ศ.2559

>>ประกาศ กรอ.<<
ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สำนักควบคุมวัตถุอันตรายddd
เรียน ท่านผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตราย
เนื่องจาก กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมใหม่ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่
1. เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
2. เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ .2535 สำหรับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ที่ใช้ในการวิเคราะห์วิจัย และพัฒนา พ.ศ.2559
3. เรื่อง การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ.2559
สำนักควมคุมวัตถุอันตราย จึงเห็นควรจัดการอบรมสัมมนาให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้ได้รับทราบรายละเอียดของประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจากท่านแจ้งความประสงค์ในการส่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านในการเข้าร่วมการสัมมนา/อบรม ดังกล่าว เพื่อประเมินผู้เข้าร่วมการอบรม/สัมมนาครั้งนี้ต่อไป

กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งการลงทะเบียนสำหรับองค์กรเอกชน (Non-Governmental Organization: NGOs) เพื่อเข้าร่วมสังเกตุการณ์ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามอาวุเคมี ครั้งที่ 21 (Conference of the States parties:CSP-21)ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ 26 กันยายน 2559 >>รายละเอียด<<

dddสำนักงานปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)ได้รับการประสานงานจาก Nacrotics Chemicals and Cosmetics Control Division, Mininistry of Health สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าได้เปลี่ยนแปลงวิธีการขออนุญาตนำเข้าสารเคมีควบคุม ซึ่งครอบคลุมถึงการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการส่งออกสารเคมี (Pre-Export Notification : PEN) ไปยัง สปป.ลาว โดยให้ผู้ประกอบการนำเข้าสารเคมีควบคุม ที่ต้องแจ้ง PEN ทุกราย ต้องดำเนินการขออนุญาตนำเข้าต่อหน่วยงานของ สปป.ลาว ที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย ซึ่งจะไม่อนุญาตให้มีการนำเข้าสารเคมี ในกรณีที่ไม่ได้รับเอกสารอนุญาตให้นำเข้า ทั้งนี้ผู้นำเข้าสารเคมีสามารถขออนุญาตนำเข้าสารเคมีได้ที่
Narcotics, Chemicals and Cosmetics Control Division
Food and Drug Department (FDD)
Ministry of Health Lao PDR.

 
 
 

dddวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาการใช้ระบบผลงานทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 509 ชั้น5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม การอบรมสัมมนาฯในครั้งนี้มีผู้บริหารและ ข้าราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก อ่านต่อ

 

 

 

 

dddวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 นายศักดา พันธ์กล้า รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่ออกตามความใน พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ครั้งที่ 34-4/2558 ณ ห้องประชุม 505 กรมโรงงานอุตสาหกรรม อ่านต่อ

 

 

 

 

dddวันที่ 27 เมษายน 2558 ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานพิธีลงนามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็น HFC – 32 ซึ่งเป็นการลงนามระหว่างธนาคารออมสิน และบริษัทไดกิ้นส์ อินดัสตรี จำกัด เนื่องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการภายใต้พิธีสารมอนทรีออล อันเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่มุ่งมั่นในการพิทักษ์บรรยากาศโอโซน และเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก วิธีการหนึ่ง คือการปรับเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีสารทดแทนที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน โดยการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตไปใช้สารทำความเย็น R-32 ในเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะต้องมีการทดสอบและติดตั้งให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยมีบริษัทไดกิ้นส์ อินดัสตรี จำกัด ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักจากประเทศญี่ปุนแก่ผู้ประกอบการ ในการนี้มีผู้แทนจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ของประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 509 กรมโรงงานอุตสาหกรรม อ่านต่อ

dddวันที่ 22 เมษายน 2558 ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับและดูแล “โครงการลดและเลิกใช้สารคลอโรฟลูออไรคาร์บอน”(HCFC Phase Out Project) ตามสัญญาความช่วยเหลือเลขที่TF016701ภายใต้กองทุนพหุภาคีเพื่อการดำเนินงานตามพิธีสารมอนทรีออล ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายศักดา พันธ์กล้า รองอธิบดีกรมโรงงานฯ นางสาวศิรกาญจน์ ศรีเลขา นางปิยาณี ตั้งทองทวี ผู้บริหารกรมโรงงานฯ นายณรงค์ แก้วเศวตพันธ์ นายยุทธพงศ์ เอี่ยมแจ้ง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ นายกิตติพงษ์ บุญยิ่ง และนายกิตติ ศรีสุข ธนาคารออมสิน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 503 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม อ่านต่อ

dddพิธีลงนามในสัญญา สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดงานพิธีลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับผู้ประกอบการผลิตเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็น HFC-32 ในวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๙ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีผู้ประกอบการผลิตเครื่องปรับอากาศที่เข้าร่วมโครงการฯ จะปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตจากการใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFC) มาใช้สารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC-32) เป็นสารทำความเย็นแทน จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และโปรดแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในแบบตอบรับตามแนบ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ นี้ แบบตอบรับ

 

dddประชุมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมย่อยโพลียูรีเทน สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดการประชุมหารือผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยโพลียูรีเทน ในวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๙ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ที่เป็นตัวเป่าโฟมไปใช้สารทดแทนตัวอื่น จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตโฟมเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และโปรดแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในแบบตอบรับตามแนบ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ นี้ แบบตอบรับ

 

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/haz/?page_id=19