องค์ความรู้ (KM)

 การดำเนินการตาม พรบ.วัตถุอันตราย
1. การขึ้นทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรกับตัวรถ
2.
การขนส่งวัตถุอันตรายในเกิดความปลอดภัย
3.
ขั้นตอนการหารือและดำเนินการเพื่อนำเข้าวัตถุอันตรายที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
4.
ขั้นตอนการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
5.
บันทึกข้อเท็จจริง DIW-HAZ-01
6.
บันทึกการตรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย DIW-HAZ-02
7.
บันทึกคำให้การของผู้กล่าวหา ปปว.01
8.
บันทึกคำให้การผู้กระทำความผิด ปปว.02
9.
บันทึกการเปรียบเทียบปรับ ปปว.03
10.
ชำระค่าปรับตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
11.
ขั้นตอนการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
12.
คู่มือการนำเข้าวัตถุอันตราย
13.
คู่มือการขนส่งวัตถุอันตราย
14.
กรดซัลฟิวริก (Sulfuric Acid) สารเคมีอันตรายสูง
15.
ความแตกต่างระหว่าง UN Number กับ UN mark

  การจำแนกตาม GHS
แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายที่กรมโรงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ.2555

 การจัดเก็บวัตถุอันตราย
1. การจำแนกประเภทของวัตถุอันตรายเพื่อการจัดเก็บ
2.
คู่มือการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
3.
การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย
4.
คู่มือการบริหารและการจัดการสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ
5.
คู่มือการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

 สารทำลายโอโซน
1. สารทดแทนในอุตสาหกรรมโฟม
2. สารทดแทนในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
3. บันทึกข้อตกลง 3 ฝ่าย ว่าด้วยบทบาท และหน้าที่ภายใต้โครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ระหว่าง กระทรวงการคลัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม และธนาคารออมสิน
4.
MP-Handbook-2012

อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
วิธีการพิจารณาสารเคมีเข้าข่ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี

ภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯและก๊าซเรือนกระจก
1.คู่มือปฏิบัติในการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายตามอนุสัญญาเชล
2.การรายงานข้อมูลเพื่อจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
3.รายชื่อและรหัสวัตถุอันตรายในการพิจารณาใบอนุญาตตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ

 พรบ.อำนวยความสะดวก
1. แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
2.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
3.
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน
4.
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

 

http://www.free-counter-plus.com

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/haz/?page_id=23

องค์ความรู้ (KM) อื่นๆ

 เรื่องอื่นๆ 1.คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุกต์ …

View page »