คู่มือประชาชนเกี่ยวกับวัตถุอันตราย

คู่มือประชาชนเกี่ยวกับวัตถุอันตราย มีดังนี้

1.การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการต่ออายุ

2. การแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ 2 และการต่ออายุ

3.  การขออนุญาตนำเข้า/ส่งออก วัตถุอันตรายที่ 3 และการต่ออายุ

4.  การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการต่ออายุ

5.  การขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย และการต่ออายุ

6.  การแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้า-ส่งออกวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก.6

7.  การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะสำหรับสถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะ

8.  การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่ กรอ. รับผิดชอบ

9.  การขึ้นทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรกับตัวรถ

10.  การให้ความเห็นชอบนำคลอโรฟอร์ม (CHLOROFORM) เข้ามาในราชอาณาจักร

11.  การนำเข้าหรือส่งออกสารกาเฟอีน (Caffeine)

12.  การนำเข้าเศษพลาสติกเข้ามาในราชอาณาจักร

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/haz/?page_id=286