ประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนา

ddd

“โครงการฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสารสนเทศ ในยุคดิจิทัล”
ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2560
ณ ภัทราวานา รีสอร์ท เขาใหญ่ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา


ddd

“โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสารสนเทศ”
ระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน 2560
ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

คำสั่ง ศสร. ที่ 1/2557 เรื่องมอบหมายการรับผิดชอบการจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีแนวทางสร้างมาตฐานความโปร่งใสในองค์กร ตามมาตรฐานความโปร่งใส 4 มิติฯ

ประกาศศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน