เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

download

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3154

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา การมอบนโยบายการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

download

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3150

แบบฟอร์มจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

download

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3142

แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามระบบงบประมาณ ปี 2562

download

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3138

แบบฟอร์มคำของบเจรจา ปี 2563

download

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3133

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

download

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3124

รายงานผลการปฏิบัติงานของ กรอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Download

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3113

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

download

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3093

ร่างทบทวนพจนานุกรมแยกรายหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2562

download

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3090

แบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายใน

download

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3085

Older posts «