ประกาศผลหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน PMQA 4.0 ในขั้นตอนที่ 1

ผลประกาศ

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3214

ร่างแผนแม่บท เสนอ ครม. มี.ค. 2562

Download

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3208

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ กรอ

Download

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3201

แบบฟอร์มจัดทำข้อมูล เตรียมชี้แจงกรรมาธิการ

Download

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3198

การประเมิน กรอ. สู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

download

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3191

เอกสารประกอบการนำเสนอเข้าวาระการประชุมผู้บริหาร กรอ. ประจำเดือนมกราคม 2562

download

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3165

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

download

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3154

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา การมอบนโยบายการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

download

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3150

แบบฟอร์มจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

download

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3142

แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามระบบงบประมาณ ปี 2562

download

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3138

Older posts «