กิจกรรม

  • กรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบหมายให้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การทบทวนยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ และเตรียมการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ของ กรอ." ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้น ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานและผู้นำในการสัมมนาในครั้งนี้

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3355

แผนปฏิบัติการ กรอ. พ.ศ. 2563-2565

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3391

เอกสาร รวอ. ตรวจเยี่ยม กรอ. (29 ส.ค. 62)

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3333

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 22 ก.ค.62

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3279

พลิกภาครัฐ สู่การบริหารจัดการยุคใหม่

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3272

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3267

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทฯ

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3256

คู่มือการใช้งานระบบ EMENSCR

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3247

แผนแม่บทเข้า ครม. มี.ค. 2562

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3239

ยุทธศาสรต์ชาติมีนาคม2562

download

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3236

Older posts «