พลิกภาครัฐ สู่การบริหารจัดการยุคใหม่

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3272

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3267

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทฯ

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3256

คู่มือการใช้งานระบบ EMENSCR

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3247

แผนแม่บทเข้า ครม. มี.ค. 2562

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3239

ยุทธศาสรต์ชาติมีนาคม2562

download

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3236

ประกาศผลหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน PMQA 4.0 ในขั้นตอนที่ 1

ผลประกาศ

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3214

ร่างแผนแม่บท เสนอ ครม. มี.ค. 2562

Download

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3208

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ กรอ

Download

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3201

แบบฟอร์มจัดทำข้อมูล เตรียมชี้แจงกรรมาธิการ

Download

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3198

Older posts «