Category Archive: ส่วนติดตามและประเมินผล

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนระยะที่1 (พ.ศ.2562-พ.ศ.2565)

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3620

แผนปฏิบัติราชการของ กรอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3560

การจัดทำคำของบประมาณ ปี 2564

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3553

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ ปี 2563 (ฉบับเต็ม)

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3471

ข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2563

>>> ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3461

พจนานุกรมกิจกรรมและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พจนานุกรม 2563 >>> ดาวน์โหลด แผนการปฏิบัติราชก …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3457

แบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายใน

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3439

รายละเอียดโครงการ 2563 ปรับเตรียมชี้แจงกรรมาธิการ วาระ 1

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3430

แผนปฏิบัติการ กรอ. พ.ศ. 2563-2565

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3391

กิจกรรม

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=3355

Older posts «