Category Archive: ฝ่ายบริหารทั่วไป

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกประชาชน ณ จุดบริการที่ 6 (โรงละครแห่งชาติและกรมศิลปากร)

1. แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์การสนับสนุนสิ่งของ downloa …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=2714

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2559

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=2394

มติคณะรัฐมนตรี “กำชับให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาวินับของผู้ใต้บังคับบัญชาตามกฎหมายโดยเคร่งครัด #๒

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=539

มติคณะรัฐมนตรี “กำชับให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาวินับของผู้ใต้บังคับบัญชาตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=532

รายงานบทสรุปผู้บริหารโครงการจัดทำแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์ กรอ.(พ.ศ.2554-2563)

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=509

รายงานโครงการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ กฏ ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมฯ.doc

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=455

บันทึกข้อความ สัมมนา มาตรฐานเพื่อสังคมไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืน (สมอ.).doc

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=452

บันทึกข้อความ สัมมนา AEC

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=432

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2555 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2555 ( …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=128

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ กรอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ กรอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=117

Older posts «