Category Archive: กลุ่มนโยบายและแผน

เอกสารประกอบการชี้แจงแผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง ร่าง พรบ.รายจ่ายประจำปี 2562

ปก สารบัญ รายนามผู้ชี้แจง DOWNLOAD 1 สรุปผลการดำเนินงาน …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=2941

เอกสารประกอบการชี้แจงแผนงานบูรณาการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมเสนอต่อต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร DOWNLOAD DIW

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=2932

เอกสารประกอบการชี้แจงแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.รายจ่ายประจำปี 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร DOWNLOAD DE DIW

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=2926

การปรับวงเงินและจัดทำรายละเอียดประกอบคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (ปรับตาม ครม.เห็นชอบ 10 เม.ย.61)

ตามที่ กย.กรอ. ได้แจ้งเวียนกรอบวงเงินคำของบประมาณประจำป …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=2879

แก้ไขแบบฟอร์มข้อมูลผล-แผน62 ที่สำคัญเพื่อเตรียมชี้แจงกรรมาธิการ

แบบฟอร์มแผน-ผล DOWNLOAD – EDIT ผล-แผน-ปัญหา DOWNL …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=2874

แบบคำของบประมาณ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

DOWNLOAD

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=2835

แบบฟอร์มการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

DOWNLOAD

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=2832

การปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 และจัดทำรายละเอียดและค่าใช้จ่ายโครงการตามกรอบการปรับลดวงเงินใหม่

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบร …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=2817

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปต่างประเทศ (มกราคม ๒๕๖๐)

http://www.bb.go.th/FILEROOM/CABBBIWEBFORM/DRAWER32/GEN …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=2811

แบบฟอร์มประกอบการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (ปรับลด)

แบบ ก9 DOWNLOAD ตารางสรุปรายละเอียดโครงการ DOWNLOAD ตัว …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=2747

Older posts «