Category Archive: กลุ่มนโยบายและแผน

ตารางสรุปข้อมูลงบประมาณประกอบการชี้แจง สำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบฟอร์ม download

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=2736

การจัดทำแผนแม่บทระยะ 20 ปี และ การรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน

เอกสารประชุม สงป. เรื่องการจัดทำแผนแม่บท 20 ปี (25 พ.ย. …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=2725

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

http://www.bb.go.th/iWebTemp/25591117/j3mbdf45utwbll455 …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=2719

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดประกอบคำของบประมาณ พ.ศ. 2561

งบบูรณาการ ส่ง สบย.กรอ. ภายในวันที่ 14 พ.ย. 2559 งบยุทธ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=2683

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒0 ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )

แผนงาน 20 ปี (ธรรมาภิบาล) download แผนงาน 20 ปี (ศสร.+ส …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=2654

พจนานุกรมกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=1976

ตารางแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559

พจนานุกรมปี56 PLAN2559 ตารางแสดงเป้าหมาย/แผนงาน เป็นราย …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=1895

แบบฟอร์มคำของบประมาณ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/wp-content/uploads/2015/05/form2559_1.xlsx

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ฉบับภาษาไทย)

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=1721

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ฉบับภาษาอังกฤษ)

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/wp-content/uploads/2014/10/policy-statement.pdf

Older posts «

» Newer posts