«

»

Print this เรื่อง

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปต่างประเทศ (มกราคม ๒๕๖๐)

http://www.bb.go.th/FILEROOM/CABBBIWEBFORM/DRAWER32/GENERAL/DATA0000/00000240.PDF

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=2811