«

»

Print this เรื่อง

การปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 และจัดทำรายละเอียดและค่าใช้จ่ายโครงการตามกรอบการปรับลดวงเงินใหม่

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบรายจ่ายอื่น) DOWNLOAD
แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานงบเจรจาธุรกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 DOWNLOAD
ข้อมูลแบบ ก9 ทุกโครงการ (หน่วยงานดาวน์โหลดเพื่อปรับลดตามกรอบใหม่)DOWNLOAD 04052016
ข้อมูลตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกโครงการ (หน่วยงานดาวน์โหลดเพื่อปรับลดตามกรอบใหม่) DOWNLOAD
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบเจรจาธุรกิจ (หน่วยงานดาวน์โหลดเพื่อปรับลดตามกรอบใหม่) DOWNLOAD

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=2817