«

»

Print this เรื่อง

เอกสารประกอบการชี้แจงแผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง ร่าง พรบ.รายจ่ายประจำปี 2562

ปก สารบัญ รายนามผู้ชี้แจง DOWNLOAD 1
สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 DOWNLOAD2
แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สำคัญ DOWNLOAD3
สรุปงบประมาณ รายการผูกพัน เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย 4-7 DOWNLOAD4-7

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=2941