«

»

Print this เรื่อง

มติคณะรัฐมนตรี “กำชับให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาวินับของผู้ใต้บังคับบัญชาตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?p=532