Print this หน้า

การรายงานผล

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?page_id=1135

การดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 6 เดือน)

View page »

การปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

View page »

รายผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณปี 2557

View page »

กลุ่มติดตามและประเมินผล

View page »

สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของกรอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

View page »

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ

View page »

สรุปโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557

View page »

รายงานบทสรุป โครงการจัดทำแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2554-พ.ศ.2563)

View page »

การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง

View page »

รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ คตป.อก.

View page »

รายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ.2556

View page »