Print this หน้า

คู่มือ

คู่มือ

 

:: เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 :: ดาวน์โหลด
:: เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือการนำองค์กรเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือการประเมินนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือการบริหารยุทธศาสตร์ :: ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?page_id=1141

คู่มือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2

View page »

คู่มือแนวทางการดำเนินการในการบริการที่อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน

View page »

คู่มือ PMQA การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ (ลักษณะสำคัญขององค์กร)

View page »

คู่มือ PMQA การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ (หมวดที่ 1)

View page »

คู่มือ PMQA การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ (หมวดที่ 2)

View page »

คู่มือ PMQA การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ (หมวดที่ 3)

View page »

คู่มือ PMQA การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ (หมวดที่ 4)

View page »

คู่มือ PMQA การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ (หมวดที่ 5)

View page »

คู่มือ PMQA การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ (หมวดที่ 6)

View page »

คู่มือ PMQA การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ (หมวดที่ 7)

View page »

คู่มือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ฉบับปรับปรุง)

View page »

คู่มือแนวทางการสอบทาและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

View page »

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของส่วนราชการ ปี 57

View page »

คู่มือแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

View page »