Print this หน้า

งบประมาณ

งบประมาณ

 

:: ข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
:: พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
:: งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด
:: หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย แนวทางการพิจารณางบประมาณประจำปี ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?page_id=1840