Print this หน้า

องค์ความรู้

องค์ความรู้

 

:: แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมปี 2559-2564 :: ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?page_id=1880

การปฏิรูประบบข้อมูลโดยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

Download

View page »

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ดาวน์โหลด

View page »

ประเด็นนำเสนอการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2560

View page »

พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560

View page »

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

View page »

รายงานสรุปการอบรมและศึกษาดูงาน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและนโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน

View page »

สรุปรายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการติดตามและประเมินผลเพื่อรองรับ Industry 4.0” ระหว่างวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2559

View page »

การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)ระดับพื้นฐาน (Fertified) (เวอร์ชั่น๒.๐)

View page »

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 27 มกราคม 2559

View page »

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2559

View page »

วิสัยทัศน์ กรอ.

View page »

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

View page »

แผนที่ยุทธศาสตร์ กรอ. (รองรับการของบประมาณปี 2560)

View page »

กรอบประเด็นยุทธศาสตร์ กรอ. พ.ศ. 2560-2564

View page »

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม 2559-2564

View page »