Print this หน้า

แบบรายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 12 เดือน พ.ศ. 2559

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?page_id=2555

ตัวชี้วัดที่ 1.1 : มูลค่าการลงทุนจากการอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย

download

View page »

ตัวชี้วัดที่ 1.2 : ค่าคะแนนเฉลี่ยของสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

download

View page »

ตัวชี้วัดที่ 1.3 : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการ

download

View page »

ตัวชี้วัดที่ 1.4 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ

download

View page »

ตัวชี้วัดที่ 1.5 : ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการที่ดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขตามสั่งการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (เรื่องกากอุตสาหกรรม)

download

View page »

ตัวชี้วัดที่ 2 : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

download

View page »

ตัวชี้วัดที่ 3.1 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

download

View page »

ตัวชี้วัดที่ 3.2 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

download

View page »

ตัวชี้วัดที่ 4 : การประหยัดพลังงาน

download

View page »

ตัวชี้วัดที่ 5 : การประหยัดน้ำ

download

View page »

ตัวชี้วัดที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

download

View page »

ตัวชี้วัดที่ 7 : การพัฒนาสมรรถนะองค์การ

download

View page »

ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

download

View page »