Print this หน้า

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒0 ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )

แผนงาน 20 ปี (ธรรมาภิบาล)download
แผนงาน 20 ปี (ศสร.+สวอ.)download
แผนงาน 20 ปี (สกอ..)download
แผนงาน 20 ปี (สจก.)download
แผนงาน 20 ปี (สวอ.)download
แผนงาน 20 ปี (สสย.)download
แผนงาน 20 ปี (สสส.)download
แผนงาน 20 ปี (สนส.)download
แผนงาน 20 ปี (สปภ.)download

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?page_id=2643