Print this หน้า

แบบฟอร์มที่ใช้งาน/ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มที่ใช้งาน/ดาวน์โหลด

:: แบบฟอร์มคำชี้แจงเพื่อขออุทรณ์เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 :: ดาวน์โหลด
:: ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 :: ดาวน์โหลด
:: แบบสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2556 :: ดาวน์โหลด
:: แบบ ปย.1 :: ดาวน์โหลด
:: แบบ ปย. 2 :: ดาวน์โหลด
:: แบบ ปย. 3 :: ดาวน์โหลด
:: แบบ ปอ. 1 :: ดาวน์โหลด
:: แบบ ปอ. 2 :: ดาวน์โหลด
:: แบบติดตาม ปอ. 3 :: ดาวน์โหลด
:: แบบ ปม :: ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน) :: ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน) :: ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานตัวชี้วัด – 01 :: ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานตัวชี้วัด – 02 :: ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานตัวชี้วัด – 03 :: ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานตัวชี้วัด – 04 :: ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานตัวชี้วัด – 05 :: ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานตัวชี้วัด – 06 :: ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานตัวชี้วัด – 07 :: ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานตัวชี้วัด – 08 :: ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานตัวชี้วัด – 09 :: ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานตัวชี้วัด – 10 :: ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานผลรายตัวชี้วัด (1.2.1-1.2.3-1.3.1) :: ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานผลรายตัวชี้วัด (2) :: ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานผลรายตัวชี้วัด (2.1) :: ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานผลรายตัวชี้วัด (3.1) :: ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานผลรายตัวชี้วัด (3.2) :: ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานผลรายตัวชี้วัด (4.1) :: ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานผลรายตัวชี้วัด (4.2) :: ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานผลรายตัวชี้วัด (4.3) :: ดาวน์โหลด
::  แบบรายงานผลรายตัวชี้วัด (5) :: ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานผลรายตัวชี้วัด (6) :: ดาวน์โหลด
 :: แบบรายงานผลรายตัวชี้วัด (7) :: ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานผลรายตัวชี้วัด (8) :: ดาวน์โหลด
 :: แบบรายงานผลรายตัวชี้วัด (9) :: ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานผลรายตัวชี้วัด (10) :: ดาวน์โหลด
 :: แบบรายงานผลรายตัวชี้วัด (11) :: ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานผลรายตัวชี้วัด (12) :: ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานผลรายตัวชี้วัด (13) :: ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานผลรายตัวชี้วัด (14) :: ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานผลรายตัวชี้วัด (15) :: ดาวน์โหลด
:: แบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ปีพ.ศ.2558 :: ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน) :: ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการ (รอบ 12 เดือน) :: ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2558 :: ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง :: ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบาย อก. :: ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด ปี พ.ศ.2556 :: ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดตัวชี้วัดของกระบวนการ :: ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ :: ดาวน์โหลด
:: แบบค่าใช้จ่ายในค่าจ้างที่ปรึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ ปี พ.ศ.2557 :: ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการของบประมาณ ปี พ.ศ.2557 :: ดาวน์โหลด
:: แบบโครงการจ้างที่ปรึกษา ปี พ.ศ.2557 :: ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ :: ดาวน์โหลด
 แบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. อก. 2558  REPORT KTP2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://oaep.diw.go.th/policy/?page_id=801

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

View page »

พลิกภาครัฐ สู่การบริหารจัดการยุคใหม่

ดาวน์โหลด

View page »

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒0 ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )

แผนงาน 20 ปี (ธรรมาภิบาล)download แผนงาน 20 ปี (ศสร.+สว …

View page »

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดประกอบคำของบประมาณ พ.ศ. 2561

download

View page »

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามระบบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

download

View page »

แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำเพื่อประกอบการขอนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

download

View page »

แบบรายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 12 เดือน พ.ศ. 2559

View page »

แบบรายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2559

View page »

แบบรายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

View page »

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดตามระบบงบประมาณ ปี 2559

View page »

การจัดทำข้อมูลการของบประมาณปี พ.ศ. 2561

แบบฟอร์มแผนการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 download แ …

View page »

แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560

View page »

แบบฟอร์มการจัดทำแผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2559-2579)

View page »

แบบ ก9

View page »

แบบรายงานการควบคุมภายใน

คำอธิแบบรายงาน แบบรายงาน ปค.4 ปค.5 คำอธิบายเพิ่มเติม ตั …

View page »

แผนงานบูรณาการ

View page »