กิจกรรม

  • เจ้าหน้าที่ ศวภ.ตอน.เข้าเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องโรงงาน

Image

การจำหน่ายและการสั่งซื้อหนังสือมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษน้ำ

โครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ : การเผยแพร่และสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ : การเผยแพร่และสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ  (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทการอยู่ร่วมกันและการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน โรงงานและภาครัฐ) ประจำปีงบประมาณ 2559

การวิเคราะห์หาค่า COD โดยวิธี Closed Reflux/Titrimetic Method

การวิเคราะห์หาค่า COD โดยวิธี Closed Reflux/Titrimetic Method

การวิเคราะห์ทดสอบ

การวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันและไขมัน Oil and Grease โดยใช้วิธี Soxhlet Extraction