ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

Important!

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ จัดโครงการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (Inter-laboratory comparison) สาขาสิ่งแวดล้อมรายการทดสอบระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงโดยทั่วไป ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

 

Important!

รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง อาคารศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยอุตสาหกรรม ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562 คณะกรรมการตรวจรับและกลุ่มผู้ควบคุมงาน พิจารณาตรวจรับงานก่อสร้าง ขอขอบคุณ ผอ.พะเยาว์ คำมุข ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ท่านสมหวัง บุญระยอง ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการ กรรมการทุกท่าน กลุ่มผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ร่วมตรวจ ณ พื้นที่ก่อสร้าง

Important!

วันที่ 3-4 กันยายน 2562 ศวภ.น. ร่วมกับ สอจ.นว. ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายออกนอกโรงงาน และอากาศในบรรยากาศทั่วไป ของโรงงานเผาขยะติดเชื้อในเขตตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Important!

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือมีการทดสอบกลิ่นจากการประกอบกิจการของโรงงานที่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่น ด้วยวิธี sensory test 

                                                                      

Important!

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เก็บตัวอย่างอากาศเพื่อตรวจวัดกลิ่นด้วยวิธี sensory test กรณีร้องเรียนโรงงานทำน้ำมันปาล์มดิบ ในเขตอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

Important!

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ท่าน ทองชัย ชวลิตพิเชษฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจงานการก่อสร้างศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษอุตสาหกรรมภาคเหนือ และเยี่ยมเยียนการปฏิบัติงานของ ศวภ.น.

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important!

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ การเก็บตัวอย่างฝุ่นและก๊าซจากปล่องระบายของ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Important!

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ จัดอบรม Infographic ให้เจ้าหน้าที่ ศวภ.น. บรรยายโดย นายทวี อำพาพันธ์ ตามโครงการจัดการเรียนรู้ KM กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562