Eastern Industrial Pollutions Research and Warning Center

 

Important!

   วันที่ 19 พ.ย.62 ศวภ.ตอ. ร่วมกับ สอจ.ชบ., กอ.รมน.ชบ.  ปทส.ชบ. และตำรวจภูธรภาค 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตและจำหน่ายโซลาร์เซลล์และชิ้นส่วนเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กรณีประชาชนที่อยู่รอบข้างได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเสียออกจากโรงงาน  การขนส่งขยะไปกำจัดไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แอบลักลอบใช้เนื้อที่เกินจากของโรงงาน และอาคารวางเครื่องจักร ไม่ตรงตามที่ขออนุญาต ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ในการนี้ ศวภ.ตอ.ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำที่ระบายออกจากโรงงาน

 

Important!

วันที่ 18 พ.ย. 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ลงพื้นที่ตรวจวัดฝุ่นในปล่องระบาย บริษัท ระยองพาเนล จำกัด ประกอบกิจการผลิตแผ่นปาร์ติเกิ้ล ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  ตามแผนการดำเนินงานโรงงานเฝ้าระวังมลพิษในเขตภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2563

Important!

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ ดิน บริเวณบริษัท บุณทวีสิน จำกัด และพื้นที่รอบ ๆ โรงงาน ตามคำสั่งศาลปกครองระยอง และตามแผนการดำเนินงานโรงงานเฝ้าระวังมลพิษในเขตภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2563

Important!

วันที่ 27 กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก จัดกิจกรรม 5ส และเตรียมสถานที่ทำฝายชะลอน้ำตามโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ ปีที่ 8 ภายใต้แนวคิด “รักษ์ป่า สร้างฝาย สร้างสายน้ำ คืนชีวิตสู่ป่า” เพื่อการอนุรักษ์ ลำธารป่าต้นน้ำเขาสำนักชะมด ด้านหลังศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่า และเพิ่มความหลากหลายทางด้านชีวภาพ

 

Important!

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกออกร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำกรณีลักลอบทิ้งน้ำเสียอุตสาหกรรมบริเวณอ่างเก็บน้ำยายแจ๋ว หรือ อ่างเก็บน้ำแหลมเขา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิต ROASTEDMOLYBDENUM CONCENTRATE และ AMMONIUM PERRHENAT

Important!

เมือวันที่ 11 ก.ย. 62 คณะ หน.ผตร.อก จุลพงษ์ ทวีศรี และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบ บริษัท บานาน่า ดิสโพเซิล จำกัด กรณีชาวร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการโรงงาน ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน โดยศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก และศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำและน้ำใต้ดินบ่อสั่งเกตการณ์ในโรงงาน และบ่อน้ำตื้นของชาวบ้านที่เดือดร้อน

Important!

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกภายใต้การดำเนินงานของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ BOD COD Online ในเขตพื้นที่จัหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 3 โรงงาน ดังนี้ เวลา 10.00 น.ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา 13.00 น.ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์) ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเวลา 14.30 น.ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง ตามโครงการตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี ออนไลน์ในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ 2562 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Important!

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 62 ศวภ.ตอ ลงพื้นที่จังหวัดระยองร่วมกับคณะหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายจุลพงษ์ ทวีศรี) และอสจ.รย.จำนวน 2 โรงงาน ดังนี้ 1. ตรวจเยี่ยมบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตสารคาโปรแลคตัม และผลิตปุ่ยแอมโมเนียซัลเฟต โดยศวภ.ตอ.ได้เก็บตัวอย่างน้ำจำนวน 8 ตัวอย่าง 2. ตรวจสอบบริษัท บุญทวีสิน จำกัด ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต โดยวิธีการทางกายภาพ ศวภ.ตอ. ได้เก็บตัวอย่างน้ำจำนวน 2 ตัวอย่างในพื้นที่อ่างวัดมะขามเดี่ยว (น้ำในบ่อสำหรับทำน้ำประปาหมู่บ้าน) 
ดูข้อมูลเพิ่มเติม 

Important!

วันที่ 13 ส.ค. 62 ศวภ.ตอ. กฝม. และ กปร. ร่วมกับคณะเลขา รมต.ว่าการกระทรวงอุตฯ รองปลัดกระทรวงอุตฯ และผู้ตรวจราชกการกระทรวงอุตฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท ซันเทค เมทัลส์ จำกัด และบริษัท หง ไท่ สตีล จำกัด ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดูข้อมูลเพิ่มเติม 

 

Important!

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินบริเวณลักลอบทิ้งน้ำมันในลำคลองไหลผ่านหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ 11 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี  ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Important!

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกภายใต้การดำเนินงานของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก เวลา 09.00 น.ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด และเวลา 13.30 น.ลงพื้นที่บริษัท สยามเอ็มไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด เพื่อตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง ตามโครงการตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี ออนไลน์ในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ 2562 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Important!

วันที่ 15 กรกฎาคม 62 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ลงพื้นที่เก็บ ตัวอย่างน้ำ และดินจากกรณีเหตุร้องเรียนโรงงาน ผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตโดยวิธีการทางกายภาพ ในพื้นที่ ม.3 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

Important!

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ โดยรอบรวมใจรีไซเคิล อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว กรณีที่มีการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาคัดแยกในพื้นที่เขตป่าสงวนเทือกเขาซับพลู-เขาพลูหีบ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

   

  

Important!

วันพฤหับดีที่ 4 กรกฎาคม 62 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และ เทศบาลตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ว่างเปล่าของ บริษัท ไฟเบอร์ พัฒน์ จำกัด และดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำและดิน เพื่อวิเคราะห์ทดสอบ ดูข้อมูลเพิ่มเติม