«

»

ก.ย. 14

ระเบียบการจัดสวัสดิการภายในกรอ.

::
::ระเบียบการจัดสวัสดิการภายในกรมโรงงาน พศ. 2548
:: :: ดาวน์โหลด
::::ระเบียบการจัดสวัสดิการภายในกรมโรงงาน (ฉบับที่ 2) พศ. 2550 :: :: ดาวน์โหลด
::::ระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิก พศ. 2549 :: :: ดาวน์โหลด
::::ระเบียบว่าด้วยการยืมเงินกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2550 :: :: ดาวน์โหลด
::::ระเบียบว่าด้วยการยืมเงินกองทุนสวัสดิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 :: :: ดาวน์โหลด
::::ระเบียบว่าด้วยการยืมเงินกองทุนสวัสดิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 :: :: ดาวน์โหลด
::::ระเบียบว่าด้วยการยืมเงินกองทุนสวัสดิการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 :: :: ดาวน์โหลด