กฎหมาย/ระเบียบ/สาระน่ารู้ระเบียบ
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 ใหม่ล่าสุด

– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560

– บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มีนาคม 2560

– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2555

– ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินสดส่งคลัง พ.ศ. 2551

– ระเบียบการเบิกค่ารักษาพยาบาล

– ระเบียบการเบิกค่าการศึกษาบุตร

– ระเบียบการจัดการฝึกอบรม

– ระเบียบการเดินทางไปราชการ

หลักเกณฑ์

– หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562

– หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศ

– หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน (KTB Corporate Online)

สาระน่ารู้

– แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม

– การถวายพระเกียรติยศ

– แนวปฏิบัติการใช้ใบเสร็จรับเงิน

– สิทธิประโยชน์ของกรมประกันภัย

– การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลทางราชการ

– ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 4)