งานสวัสดิการ

ระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ

::ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.25 …

View page »

คำสั่งเกี่ยวกับสวัสดิการ

::ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสวัสดิการกร …

View page »

รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ กรอ.

View page »

ข่าวสารจากคณะกรรมการสวัสดิการ กรอ.

View page »